پلیمر چیست پلیمر به درشت مولکولی گفته می‌شود که از اتصال چند منومر و همگی تشکیل‌شده و زنجیره‌های بلند شکلی را شکل می‌دهد در زمان پلیمر با چند کلمه و اصطلاح آشنا می‌شوید که هر کدام از آن‌ها را می‌خواهیم …
ادامه مطلب