صادرات سوخت از ایران و نگاهی به قیمت بازار سوخت در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه و افریقا ایران از جمله کشورهای غنی در زمینه‌ی تولید سوخت می‌باشد به‌همین‌دلیل برای کشورهای همسایه می‌تواند صادرات خوبی را در بر داشته باشد …
ادامه مطلب