روغن موتور و مراحل تبدیل از یک روغن پایه تا یک روغن استاندارد برای مصرف در خودرو روغن موتور یکی از اجزای اساسی در کارکردن موتور است. روغن موتور همانند نفس برای موتور می‌باشد و از روغن پایه+ ادتیو پلیمر+ …
ادامه مطلب